Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Mind Media BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mind Media B.V. gevestigd aan de Louis Eijssenweg 2 te (6049 CD) Herten ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14132584.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Mind Media BV de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Mind Media BV afneemt.
 3. Partijen: Mind Media BV en Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 5. Werken: alle, al dan niet in opdracht van de Opdrachtgever, door Mind Media BV vervaardigde voortbrengselen op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Mind Media BV, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Mind Media BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Mind Media BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Mind Media BV onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mind Media BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zal ieder van deze (rechts)personen of ondernemingen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Mind Media BV gesloten overeenkomst.
 6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mind Media BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mind Media BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 7. Mind Media BV behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Mind Media BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Mind Media BV opgegeven maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop Mind Media BV haar aanbieding baseert.
 3. Fouten of verschrijvingen in het aanbod van Mind Media BV binden Mind Media BV niet.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mind Media BV niet tot het leveren van een gedeelte van de levering of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Mind Media BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Mind Media BV eerst dan tot stand nadat Mind Media BV een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
 3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Mind Media BV slechts, indien deze door Mind Media BV schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 4. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
 5. Elke overeenkomst wordt door Mind Media BV aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Mind Media BV bevoegd is om de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht Mind Media BV van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de Opdrachtgever niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Mind Media BV het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Mind Media BV de Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.
 6. Mind Media BV is gerechtigd bij of na aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

 

Artikel 5. Levering en termijnen

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af groothandel of magazijn. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 2. Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 3. Indien Mind Media BV gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens in de gewenste vorm aan Mind Media BV ter beschikking heeft gesteld.
 4. Indien Mind Media BV een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Mind Media BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Mind Media BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 5. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Mind Media BV zich het recht voor de levering op te schorten.
 6. Mind Media BV behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.
 7. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door Mind Media BV te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in de levering met in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Opdrachtgever geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

 

Artikel 6. Facturatie en betaling

 1. Mind Media BV is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot of volledige vooruitbetaling te verlangen. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan en worden op de laatste factuur in mindering gebracht.
 2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Mind Media BV aan te geven bank- of girorekening in de valuta waarin is gefactureerd en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
 3. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 1. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Mind Media BV maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Mind Media BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Mind Media BV en de verplichtingen van de wederpartij jegens Mind Media BV onmiddellijk opeisbaar.
 3. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Mind Media BV is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 7. Rechten van intellectuele eigendom en gebruiksrechten

 1. Door Mind Media BV vervaardigde Werken mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mind Media BV niet worden bewerkt, verwerkt of op een andere manier worden gebruikt dan waarvoor het Werk oorspronkelijk werd vervaardigd.
 2. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Werken, berusten uitsluitend bij Mind Media BV of diens licentiegevers. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Mind Media BV daartoe bevoegd.
 3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die volgens overeenkomst, deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Opdrachtgever tot verveelvoudiging of openbaarmaking van Werken is uitgesloten. Een aan de Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. Enig recht de Werken te wijzigen bestaat alleen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de Opdrachtgever werd toegekend.
 4. De Opdrachtgever verkrijgt voormelde gebruiksrechten eerst op het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Mind Media BV heeft voldaan.
 5. Indien enig recht van intellectueel eigendom op de Werken wordt overgedragen van Mind Media BV aan de Opdrachtgever, behoudt Mind Media BV een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om de Werken en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan derden. Mind Media BV zal deze Werken alleen in onderdelen uitleveren aan derden.
 6. Mind Media BV behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever beschikbaar komt voor derden.
 7. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Werken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Werken.
 1. Mind Media BV heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Werken. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 2. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Werken dat buiten de overeengekomen gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht van Mind Media BV. Per inbreuk makende handeling is de Opdrachtgever aan Mind Media BV een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van tien (10) maal het aan de Opdrachtgever, met betrekking tot de levering van de Werken, in rekening gebrachte factuurbedrag verschuldigd, onverminderd het recht van Mind Media BV op schadevergoeding en onverminderd het recht van Mind Media BV om (aanvullende) rechtsmaatregelen te treffen om de schending van het auteursrecht te (doen) beëindigen.
 3. Tenzij het Werk er zich niet voor leent, is Mind Media BV te allen tijde gerechtigd haar naam op of bij het Werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming het Werk zonder vermelding van de naam van Mind Media BV openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Mind Media BV geleverde zaken blijven eigendom van Mind Media BV tot op het moment dat de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Mind Media BV uit hoofde van enige met Mind Media BV gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
 2. Een Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Mind Media BV mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 3. Indien de Opdrachtgever (mede) uit door Mind Media BV geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Opdrachtgever die zaak slechts voor Mind Media BV en houdt de Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Mind Media BV totdat de Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Mind Media BV heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 4. Rechten worden in voorkomend geval aan de Opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 5. Het is aan de Opdrachtgever niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Mind Media BV. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Opdrachtgever Mind Media BV hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
 6. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van Mind Media BV bevinden, behoudt Mind Media BV zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Mind Media BV uit welke hoofde dan ook nog jegens de Opdrachtgever mocht hebben.
 7. De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Mind Media BV te (doen) houden.
 8. De Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Mind Media BV op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Mind Media BV zulks wenst, door de Opdrachtgever aan Mind Media BV stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Mind Media BV tegen de Opdrachtgever.

 

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

 1. Indien Mind Media BV of de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke zijnde partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de deze partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  4. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de andere partij wordt overgenomen;
  5. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  6. buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 3. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Mind Media BV nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die Mind Media BV vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen Mind Media BV reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan Mind Media BV verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 5. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Mind Media BV gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Mind Media BV eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

 

Artikel 10. Garanties

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verleent Mind Media BV één (1) jaar garantie op sensoren en accessoires (inclusief alle onderdelen die kunnen worden verbonden met de encoder) en twee (2) jaar op encoders. Uitgesloten van garantie zijn zaken die onderhevig zijn aan slijtage, voor zover dit gebruikelijk is, of zaken die bestemd zijn voor eenmalig (of beperkt) gebruik, zoals drukknoop aansluitingen en elektrodes. Garantie op deze zaken zijn beperkt tot productiefouten.
 2. Indien de Opdrachtgever binnen drie (3) maanden na levering van de defecte zaak een beroep doet op de garantiebepaling ex lid 1 van dit artikel, brengt Mind Media BV geen kosten voor reparatie of voor verzending van de defecte zaak naar Mind Media BV. Na het verstrijken van voormelde termijn, komen de kosten van verzending van de defecte zaak voor rekening van de Opdrachtgever. Alle verzendkosten voor zaken die niet onder de garantie vallen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Garantie op gerepareerde (of vervangen) zaken is beperkt tot drie (3) maanden na ontvangst van de gerepareerde of vervangen zaak door de Opdrachtgever, onverminderd de oorspronkelijke garantieperiode ex lid 1 van dit artikel. Deze (verlengde) garantie geldt uitsluitend voor de gerepareerde of vervangen zaak zelf.
 4. Ieder recht op garantie vervalt indien een defect is toe te rekenen aan onzorgvuldig of onjuist gebruik van de zaak.

 

Artikel 11. Reclames

 1. Mind Media BV behoudt zich het recht voor om zaken die niet volgens de geldende retourprocedure worden geretourneerd, te weigeren. Voordat een Opdrachtgever een zaak aan Mind Media BV retourneert, dient de Opdrachtgever contact met de support afdeling van Mind Media BV op te nemen.
 2. Mits de geretourneerde zaak onder de garantie valt, zal Mind Media BV binnen vijf (5) werkdagen voor reparatie of (tijdelijke) vervanging van de defecte zaak zorg dragen, mits de defecte zaak volgens de geldende retourprocedure werd toegezonden.
 3. In afwijking van lid 2 van dit artikel geldt dat indien een (klacht met betrekking tot een) defecte encoder binnen zes (6) maanden na levering van de encoder aan Mind Media BV wordt doorgegeven en geretourneerd, Mind Media BV zich inspant de geretourneerde, defecte encoder binnen twintig (20) werkdagen na ontvangst te repareren of (tijdelijk) te vervangen.
 4. De beoordeling of een defecte zaak voor reparatie in aanmerking komt, ligt volledig bij Mind Media BV. Mind Media BV heeft het recht de zaak te vervangen indien reparatie niet (meer) mogelijk blijkt.
 5. Zaken die door Mind Media BV zijn gerepareerd of vervangen, worden door Mind Media BV retour gezonden aan het adres of het bedrijf welke de zaak heeft aangeschaft, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Aanvullende verzendkosten voor verzending aan een ander adres dan vermeld in lid 5 van dit artikel, zijn voor rekening van Opdrachtgever, waarbij het bedrag afhankelijk is van de bestemming, het product en de wijze van verzending, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Zaken die aan Mind Media BV zijn geretourneerd, maar niet voor reparatie of vervanging in aanmerking komen, zullen door Mind Media BV slechts aan de Opdrachtgever worden geretourneerd op verzoek en voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 12. Reparatie buiten de garantieperiode

 1. Wanneer de Opdrachtgever een defecte zaak, buiten de garantieperiode om, ter reparatie aan Mind Media BV toezendt, stemt de Opdrachtgever ermee in de kosten voor beoordeling van het defecte product (onderzoekskosten) op zich te nemen.
 2. Wanneer de opdrachtgever een defecte zaak, buiten de garantieperiode om, ter reparatie aan Mind Media BV toezendt, stemt de Opdrachtgever ermee in de kosten van de reparatie voor zijn rekening te nemen met als maximum het aan de Opdrachtgever gecommuniceerde bedrag aangaande reparatie van de defecte zaak.
 3. Indien de (te verwachten) kosten voor reparatie het aan de Opdrachtgever gecommuniceerde maximumbedrag overstijgt, zal Mind Media BV de Opdrachtgever eerst een prijsopgave toesturen en vervolgens pas na toestemming daartoe van de Opdrachtgever tot reparatie van de zaak overgaan.

 

Artikel 13. Vervanging

Mind Media BV is gerechtigd een defecte zaak te vervangen met een volledig functioneel (gereviseerd) exemplaar, welke van een gelijk of beter type en kwaliteit is dan de originele zaak, zonder daarvoor meer dan de maximale kosten voor reparatie ex artikel 12 van deze voorwaarden in rekening te brengen.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Indien Mind Media BV aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van Mind Media BV daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijk van Mind Media BV beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mind Media BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Mind Media BV kunnen worden toegerekend.
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Mind Media BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Mind Media BV.

 

Artikel 15. Retentierecht

Mind Media BV kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen‐)resultaten onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan Mind Media BV verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

Artikel 16. Overmacht

 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Mind Media BV voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Mind Media BV als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Mind Media BV onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
 2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever Mind Media BV in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
 3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Mind Media BV uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.
 4. Indien Mind Media BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door opdrachtnemer gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Mind Media BV, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Mind Media BV met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Meer informatie